Nye momsregler ved køb af forbrugerelektronik

24. juni, 2014

For mere info, kontakt:

Den 1. juli 2014 træder de nye regler om omvendt betalingspligt ved køb af forbrugerelektronik i kraft. Reglerne betyder, at mobiltelefoner, bærbare computere og tablets med mere ikke længere må faktureres med tillæg af moms, hvis de bliver handlet mellem danske virksomheder.

Der er tale om et kompliceret regelsæt, som stiller store krav til de berørte virksomheder og vedrører varer, som alle danske virksomheder anvender.

Disse produkter er omfattet

Reglerne om omvendt betalingspligt skal anvendes ved handel med:

 • Mobiltelefoner af enhver art, herunder smartphones
 • Bærbare computere
 • Tablets
 • Chips og mikroprocessorer
 • Spillekonsoller.

Hvis man som leverandør er i tvivl om, hvorvidt et givet produkt er omfattet, er der mulighed for at søge SKAT om bindende svar.

Kombinationshandler

Særligt når der er tale om kombinationshandler, skal man være meget opmærksom på at få momsen håndteret korrekt.

Hvis der i samme handel sælges både en bærbar computer og en printer, er kun den bærbare computer omfattet af reglerne. Den bærbare computer skal faktureres uden moms, hvorimod printeren skal faktureres med moms efter de almindelige regler.

Sælger kan udstede én faktura, der indeholder både det almindeligt momspligtige salg og salg omfattet af omvendt betalingspligt. Det vil lette den senere momsindberetning, hvis der sker separat fakturering af salg efter reglerne om omvendt betalingspligt.

Hvis man sælger varer i ”sæt”, skal der foretages en vurdering af, hvad der giver det samlede produkt karakter. Det er eksempelvis relevant, hvis der i forbindelse med levering af en it-udviklingsopgave samtidig leveres en bærbar computer som en integreret del af opgaven. I den situation skal den samlede leverance faktureres med moms efter de almindelige regler.

Hvis der derimod er tale om salg af en computer, hvor kunden får leveret taske, mus, løst tastatur og så videre med i handlen, vil hele salget være omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt.

Reglerne gælder ikke salg fra detailbutikker

Virksomheder, som overvejende handler med privatpersoner, er ikke omfattet af reglerne og skal som hidtil fakturere med tillæg af moms. Det betyder, at detailforretningerne ikke bliver berørt af ændringerne.

Det gør købernes situation meget kompliceret. Undtagelsen betyder, at man kan købe en iPad med moms ét sted og uden moms et andet sted.

For at blive omfattet af undtagelsen skal sælger i overvejende grad handle med privatpersoner. Her er det afgørende, om salget til private af de produkter, der er på listen, overstiger 50 %. Virksomhedens salg af andre produkter er i den sammenhæng uden betydning for vurderingen.

Denne vurdering skal også foretages af de virksomheder, som sælger mobiltelefoner med videre via en hjemmeside. Her skal man være meget opmærksom på, om dette salg bliver omfattet af de nye regler, og hvordan man sikrer sig bedst muligt.

Sælger skal momse private transaktioner!

Hvis leverandøren ikke har et indgående kendskab til sine kunder, kan han:

 • tjekke kundens momsnummer via SKATs hjemmeside
 • bede om dokumentation, som bekræfter, at kundener ansat i den pågældende virksomhed og er bemyndiget til at foretage købet
 • overveje, om der skal foreligge yderligere dokumentation i form af kopi af pas, kørekort eller lignende.

Virksomheder, hvis salg sker via hjemmeside, er også udfordret, selv om det er er forholdsvis enkelt at indbygge et tjek af kundens momsnummer. Man vil normalt også have betalingsoplysninger og en forsendelsesadresse, som kan bekræfte kundens identitet.

Køber skal momsregistreres

Alle virksomheder, der køber mobiltelefoner med videre fra leverandører, som overvejende handler med erhvervsvirksomheder, er omfattet af de nye regler og skal derfor sikre sig, at de modtager en faktura uden moms.

Pligten omfatter også:

 • offentlige institutioner
 • en lang række foreninger og selvejende institutioner
 • momsfrie virksomheder – eksempelvis tandlæger, læger, skoler og finansielle virksomheder.

Hvis en virksomhed ikke allerede er momsregistreret, skal den momsregistreres for sine køb efter reglerne om omvendt betalingspligt.

Køber skal ikke momsregistreres, hvis han vælger kun at købe mobiltelefoner med videre fra virksomheder, som overvejende handler med private, og hvor sælger beregner moms efter de almindelige regler.

Hvis en virksomhed køber mobiltelefoner med videre fra en virksomhed, der overvejende sælger til erhverv, må man under ingen omstændigheder acceptere en faktura med moms. Momsen vil i givet fald være fejlagtigt faktureret, og den kan derfor ikke fradrages. Den fejlagtige fakturering giver formodning om, at indkøbet har privat karakter.

Hvordan ser fakturaen og momsindberetningen ud?

Ved salg af en mobiltelefon med videre til en erhvervskunde skal fakturaen udstedes uden moms. Købers momsnummer og teksten ”omvendt betalingspligt, køber afregner momsen” eller en tilsvarende formulering skal fremgå af fakturaen. Sælger skal sikre sig, at kunden er gyldigt momsregistreret, inden faktura bliver udstedt uden moms.

Det samlede salg efter reglerne om omvendt betalingspligt skal angives i momsangivelsens rubrik C.

Køber har hermed ”overtaget” momsforpligtelsen fra leverandøren. Køber skal beregne salgsmoms af sit køb. Den beregnede salgsmoms skal angives og afregnes til SKAT på momsangivelsen.

Samme momsbeløb kan som hovedregel fradrages efter momslovens almindelige regler. Dermed er der momsmæssig neutralitet.

Udarbejdet i samarbejde med RevisorGruppen DanmarkNyheder

01

Fri bil og skat fra 2021

Fra og med den 1. juli 2021 skal beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil opgøres efter ændrede satser.

» Læs mere

02

Indefrosne feriemidler

Ny lov medfører, at arbejdsgivere hvert år den 1. september skal beslutte, om arbejdsgiveren ønsker at beholde eller indbetale de indefrosne feriemidler

» Læs mere

03

Er GDPR gået over?

GDPR og beskyttelse af persondata var på alles læber for tre år siden, da lovgivningen trådte i kraft.Har vi i mellemtiden lært noget om, hvorvidt bøderne blev så store, som man forstod, de skulle være?

» Læs mere

04

Nye og bedre muligheder for afskrivning

Som led i den grønne skattereform indgået i december 2020 er der sikret bedre muligheder for afskrivning på driftsmidler, samtidig med at fradragsmulighederne for forsøgs- og forskningsvirksomhed er væsentligt forbedrede.

» Læs mere

05

Renteswap i årsrapporten

Selv om interessen for at indgå nye renteswapaftaler har været for nedadgående, er der fortsat en del der har en tidligere indgået renteswap og derfor skal have den med i regnskabet.

» Læs mere