Bedre mulighed for godtgørelse af elafgift

Siden den 1. januar 2021 har mange virksomheder været berettiget til en større godtgørelse af elafgift, end tilfældet var tidligere, idet sondringen mellem elektricitet anvendt til opvarmning/køling og andre formål (proces) blev ophævet. Liberale erhverv må dog vente til 2023, før de er berettiget til godtgørelse af elafgift på lige fod med andre virksomheder. Samtidig er det fortsat væsentligt at være opmærksom på muligheden for godtgørelse ved udlejning af fast ejendom og opladning af elbiler. 

Betingelser for godtgørelse

En virksomhed har med virkning fra den 1. januar 2021 ret til godtgørelse af elafgift af elektricitet forbrugt af virksomheden, i det omfang momsen på elforbruget er fradragsberettiget. Såfremt en virksomhed kun har delvis fradragsret for momsen på elforbruget, har virksomheden kun ret til delvis godtgørelse af elafgift med samme procentsats som ved beregning af momsfradrag. 

Der kan således opnås godtgørelse af elafgift af elektricitet til drift af maskiner, værktøj, produktionsanlæg, belysning, edb-udstyr, ventilation, opvarmning og komfortkøling (aircondition). 

Elafgiften godtgøres i 2021 med 89,60 øre pr. kWh ud af den totale elafgift på 90 øre pr. kWh.

Der kan kun fås godtgørelse, hvis det godtgørelsesberettigede beløb og kundens CVR-nr. fremgår af fakturaen. 

Liberale erhverv

De liberale erhverv (advokater, arkitekter, bureauer, teatre, biografer, landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører) kan kun få godtgjort elafgift af elektricitet til rumvarme, varmt vand eller komfortkøling (aircondition), og kun såfremt der foretages måling af elforbruget til dette. Rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration anses ikke som liberale erhverv. 

Liberale erhverv, der både udøver aktiviteter, der ydes godtgørelse for, og aktiviteter, der ikke ydes godtgørelse for, kan opnå delvis godtgørelse af elafgiften. Dette gælder eksempelvis en virksomhed, der har et kombineret reklamebureau og trykkeri, hvor virksomheden kan opnå godtgørelse af afgiften af elforbruget i trykkeriet, men ikke for reklamedelen med undtagelse af elektricitet anvendt til opvarmning/køling. Hvis forbruget måles ved hjælp af en måler, beregnes godtgørelsen som hovedregel efter en omsætningsfordeling. Hvis forbruget til de enkelte aktiviteter måles, anvendes dette som grundlag for fordelingen af elforbruget. 

Folketinget har vedtaget, at alle liberale erhverv først fra den 1. januar 2023 kan få godtgjort elafgift af elektricitet på lige vilkår med andre virksomheder. 

Udlejning af fast ejendom

Udlejere af fast ejendom kan ikke opnå godtgørelse for den elafgift, der forbruges af lejerne. 

Udlejere, der som led i udlejningen også leverer elektricitet, har derimod adgang til at viderefakturere afgiftsbelastningen af elforbrug til lejeren. Det er herefter lejerens godtgørelsesmæssige stilling, der er afgørende for, om der kan ydes afgiftsgodtgørelse for elforbruget. 

Afgiften anses for viderefaktureret fra udlejer til lejer i den udstrækning, den er særskilt specificeret på afregningen. 

Udlejere kan opnå godtgørelse af elafgift af elektricitet forbrugt i fællesarealer og tomme lokaler, som forsøges genudlejet. Det er dog et krav, at der er tale om momspligtig udlejning, herunder udlejning omfattet af en frivillig registrering for udlejning. 

Campingpladser og lystbådehavne kan få tilbagebetalt elafgiften af forbrugt elektricitet, herunder den elektricitet, som anvendes i campingvogne og lystbåde. Det er en betingelse, at campingpladsen/lystbådehavnen forsyner gæsternes medbragte campingvogne/lystbåde med elektricitet uden særskilt betaling, herunder eksempelvis ved: 

  • Fast pris for elforbruget uanset forbrug, men særskilt opkrævet hos gæsten
  • Salg af elpakker. 

Butikscentre og lignende kan opnå godtgørelse af elafgift af elektricitet til fællesformål, hvis forbruget til fællesformålene uden specifikationer er indeholdt i betalingen for de omhandlede leverancer (eksempelvis indregnet i den enkelte lejers husleje). 

Hvis udgifterne til fællesformålene (eksempelvis drift af ventilatorer, elevatorer og udendørs belysning) fordeles på de enkelte lejere (eksempelvis forholdsmæssigt efter lejemålenes størrelse) og faktureres særskilt udover den egentlige husleje, betragtes elektriciteten derimod som forbrugt af de enkelte lejere. 

Opladning af elbiler

Virksomheder kan få godtgjort elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af registrerede elbilers batterier på virksomhedens ladestandere, herunder hurtigladere, når ladestanderen drives for virksomhedens regning og risiko, og virksomheden er involveret i driften heraf. Det er ikke et krav, at virksomheden er ejer af ladestanderen. 

Endvidere godtgøres elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af batterier på batteriskiftestationer. et er et krav, at der sker en måling af den elektricitet, der anvendes til opladningen: 

  • Kravet om måling gælder, uanset om ladestanderen er placeret i det offentlige rum, hos husholdninger eller andre steder
  • Måleren skal være placeret i forbindelse med ladestanderen
  • Kravet om måling gælder også, hvis virksomheden oplader batterierne til den registrerede elbil på batteriskiftestationer.

Godtgørelsen ydes uanset virksomhedens generelle momsfradragsret. 

Angivelse og tidsfrist for refusion

Godtgørelse af elafgift sker ved at angive det godtgørelsesberettigede beløb på virksomhedens ordinære momsangivelse. 

Der er altid mulighed for at få refunderet elafgift med tre års tilbagevirkende kraft, såfremt en virksomhed fejlagtigt ikke har fået refunderet elafgift.Nyheder

01

Rekruttering af arbejdskraft i udlandet

I en globaliseret verden er det helt almindeligt, at arbejdskraften flyder over landegrænser.

» Læs mere

02

Udbytte og det, der ligner

Ved udbytte forstås alt, hvad der udloddes fra et selskab til aktionærerne. Aktieavance er den fortjeneste, som man opnår, når man sælger aktierne – eller er det?

» Læs mere

03

Kender du reglerne for kontant betaling?

Det er vigtigt at kende reglerne om maksimumgrænserne for kontant betaling. Ellers risikerer man såvel som forbruger som erhvervsdrivende at komme galt afsted

» Læs mere

04

Bedre mulighed for godtgørelse af elafgift

Siden den 1. januar 2021 har mange virksomheder været berettiget til en større godtgørelse af elafgift, end tilfældet var tidligere

» Læs mere

05

Hvornår er der momsfradrag for reklame, repræsentation mv.?

Det er vigtigt at foretage en konkret vurdering af de afholdte omkostninger til reklame, repræsentation mv. for at sikre det korrekte momsfradrag.

» Læs mere