Hvornår er der momsfradrag for reklame, repræsentation mv.?

Reklame- og repræsentationsudgifter forekommer i næsten alle virksomheder. Reklameudgifter berettiger som udgangspunkt til momsfradrag, mens udgifter til repræsentation ikke kan fradrages momsmæssigt. Det er derfor vigtigt at foretage en konkret vurdering af de afholdte omkostninger til reklame, repræsentation mv. for at sikre det korrekte momsfradrag. 

Repræsentation

Moms af repræsentationsudgifter kan med en enkelt undtagelse ikke fradrages. Undtagelsen hertil er moms af restaurationsudgifter, der kan fradrages med 1/4, men kun såfremt udgiften hertil er af strengt erhvervsmæssig karakter. 

Moms af udgifter til bespisning af forretningsforbindelser kan fradrages fuldt ud, når bespisningen sker i virksomhedens egne lokaler i forbindelse med møder. 

Repræsentationsudgifter er typisk udgifter, som afholdes for at få afsluttet forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser, og de afholdes over for personer, som ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere. Udgifterne til repræsentation har ofte karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser. Det er ofte udgifter til måltider, restaurationsbesøg, drikkevarer, gaver, afholdelse af jubilæer, fødselsdage og forretningsindvielser, underholdning og fornøjelser samt deltagelse i eksempelvis rejser, udflugter og ferieophold. 

Der er kun tale om repræsentationsudgifter, hvis udgiften afholdes over for personer, der ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere mv., eksempelvis kunder, leverandører, rådgivere mv. Udgifter afholdt over for medarbejdere anses for personaleudgifter og er ofte ligeledes undtaget fra retten til momsfradrag. 

Endvidere er der kun tale om repræsentationsudgifter, hvis udgiften afholdes over for bestemte kunder. Hvis ikke dette er tilfældet, vil der typisk være tale om reklameudgifter. 

Ved restaurationsbesøg skal regningen/fakturaen – udover de almindelige oplysninger – også påføres oplysning om deltagerne samt anledningen til restaurationsbesøget.  

Reklame

Reklameudgifter er udgifter, der afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder med det formål at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket. Reklameudgifter berettiger som udgangspunkt til momsfradrag. 

Reklameudgifter kan eksempelvis være reklameartikler, deltagelse i messer, sponsorater, annoncer mv., som promoverer en virksomhed og dens produkter. 

Gaver/reklameartikler anses for reklameudgifter, når virksomhedens navn/logo er påført, og værdien af den enkelte gave ikke overstiger 100 kr. eksklusive moms. Når disse betingelser er opfyldt, er der fuld fradragsret for momsen. 

Åbent hus-arrangementer

Ved afholdelse af åbent hus-arrangementer i en virksomheds egne lokaler afhænger muligheden for momsfradrag af anledningen samt hvilken form for bespisning, der er tale om. Hvis der er tale om markering af private mærkedage, eksempelvis indehaverens eller hovedaktionærens fødselsdag eller sølvbryllup, er der tale om en privat udgift, som ikke berettiger til momsfradrag. Hvis anledningen derimod er et forretningsjubilæum eller indvielse af nye lokaler, vil der være ret til momsfradrag, såfremt de øvrige betingelser for fradrag er opfyldt. 

I de tilfælde, hvor arrangementet har både et privat og et erhvervsmæssigt islæt, skal der foretages en vurdering af, hvad der er den altoverskyggende anledning til arrangementet. 

Hvis der er tale om et erhvervsmæssigt arrangement, er det en betingelse for momsfradrag, at der ikke er tale om en egentlig bespisning, men alene et lettere traktement. Man skal således ikke nyde en 3-retters menu ved et bord, men alene spise pindemadder o.lign. stående. Herudover skal der være tale om et egentligt åbent hus-arrangement, hvor der er inviteret bredt og ikke kun indbudt udvalgte forretningsforbindelser.  

Når betingelserne er opfyldt, vil der være fuld fradragsret for moms af udgifter til mad, drikke, servering, telt mv.  

Der vil dog ikke være fradragsret for eventuelle udgifter til underholdning, eksempelvis musik, stand-up etc.  

Sponsorbidrag

Sponsorbidrag anses som udgangspunkt for en reklameudgift. 

Det er en betingelse for momsfradrag, at sponsoratet er momspligtigt. Et sponsorat er kun momspligtigt, såfremt sponsoren opnår en konkret modydelse, typisk i form af reklameværdi. Et økonomisk bidrag til eksempelvis en idrætsforening, uden at dette giver anledning til promovering af sponsorens virksomhed/produkter, er ikke momspligtigt. Såfremt der udstedes en faktura med tillæg af moms, skal denne moms anses for ”urigtig” og kan ikke fradrages af sponsoren, selv om den er anført på fakturaen. 

I det omfang der er tale et sponsorat, der udover promovering af sponsorens virksomhed/produkter også indeholder andre ydelser, eksempelvis adgang til sponsorlounge eventuelt med bespisning, fribilletter, rejser til udlandet osv., skal alle de forskellige elementer i sponsoratet specificeres på fakturaen med angivelse af pris for hvert enkelt element. 

Hvis forretningsforbindelser inviteres og får adgang til sponsorlounge evt. med bespisning, fribilletter, rejser til udlandet etc., vil der være tale om repræsentationsudgifter uden ret til momsfradrag. Hvis virksomhedens personale får ret til de pågældende ydelser, vil der i stedet være tale om personaleudgifter, ligeledes uden ret til momsfradrag. 

Det er meget vigtigt, at de forskellige elementer i sponsoratet specificeres på fakturaen til sponsoren, idet manglende specifikation helt udelukker retten til momsfradrag, også for eventuel reklame i form af promovering af sponsorens virksomhed/produkter.  

Den konkrete vurdering

Den momsmæssige behandling af reklame- og repræsentationsudgifter giver ofte anledning til usikkerhed, og der skal foretages en konkret vurdering af den enkelte udgift. 

Endvidere er det vigtigt, at udgiftsbilagene overholder de formelle betingelser. Det skal blandt andet klart fremgå af bilaget, hvad en virksomhed har købt af varer eller ydelser. Uden dette er det ikke muligt at foretage den konkrete vurdering af, hvilken udgiftstype der er tale om.Nyheder

01

STØRRE BEFORDRINGSFRADRAG OG HØJERE SATSER FOR SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE

Prisudviklingen bevirker større befordringsfradrag for hele 2022 og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse fra 1. maj 2022.

» Læs mere

02

Er computerskærmen til hjemmearbejdspladsen skattefri?

Se betingelsen for at den arbejdsgiverbetalte computerskærm er skattefri...

» Læs mere

03

NYE SATSER TIL BESKATNINGS-
GRUNDLAGET FOR VÆRDI AF FRI BIL

Fra 1. januar 2022 ændres satserne og miljøtillægget øges for beskatningsgrundlaget af fri bil.

» Læs mere

04

DIGITAL SIGNATUR

Krav til selskabsdokumenter med digital underskrift for at få retsvirkning efter sit indhold.

» Læs mere

05

Tilbagebetaling af lån til a-skatter og moms

Lån, der oprindeligt forfaldt til betaling henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, har fået udskudt forfaldsdatoen til den 1. april 2022.

» Læs mere