Investorfradrag i vækst- og opstartsvirksomheder

Året går på hæld, og vi nærmer os afslutningen på vores kunders personlige skatteår. I den forbindelse er vi stødt på en række spørgsmål om muligheder og fradragsregler ved investering i vækst- og opstartsvirksomheder.

Siden 2019 har det været muligt for personer med fuld skattepligt til Danmark at opnå investorfradrag – og reel skatteeffekt – for investeringer i små- og mellemstore selskaber, der kan betragtes som vækst- eller opstartsvirksomheder.

Betingelserne for fradraget findes i investorfradragsloven, der er politisk motiveret med fremme af den danske iværksætterkultur.  

Krav til investeringen

Investeringen kan enten foretages direkte i et selskab eller via en investorfradragsfond. I begge tilfælde skal investeringen være med kontante midler.

Der kan være tale om både nytegning og erhvervelse af eksisterende aktier og anparter. I sidstnævnte tilfælde dog med et krav om, at selskabet ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed siden stiftelsen, og at egenkapitalen i øvrigt henstår ubehæftet.

For at opnå fradraget skal du som personlig investor – inden kalenderårets udløb – skriftligt informere selskabet om, at du ønsker at gøre brug af reglerne i investorfradragsloven. Herefter er selskabet forpligtet til at indberette investorfradraget til eKapital-systemet.

Krav til selskabet

Selskabet som er genstand for investeringen:

  • må ikke være børsnoteret og skal være fuld skattepligtig til eller have fast driftssted i Danmark.
  • skal være i en vækst- eller opstartsfase. Det må således ikke have været aktiv i mere end 7 år. Alternativt skal kapitalbehovet være større end 50 % af den gns. omsætning de seneste 5 år.
  • må ikke være et pengetanksselskab, have mere end 250 ansatte og en omsætning på 50 mio. € eller en balancesum over 43 mio. €.
  • må de seneste 3 år ikke have foretaget udlodninger, der er større end de regnskabsmæssige resultater.
  • må ikke have erhvervet egne kapitalandele eller ydet skattefrie tilskud.
  • kan maksimalt modtage et samlet kapitalindskud i denne sammenhæng på 15 mio. €.

Desuden skal en række krav i EU-lovgivningen være opfyldt.

Disse krav skal verificeres af en revisorerklæring. Omkostningen hertil kan i øvrigt hverken indregnes i investorfradraget eller give fradragsret for selskabet.

Fradragets størrelse

Ved direkte investeringer – typisk aktier og anparter – er det muligt at opnå et fradrag på op til 400.000 kr. pr. år frem til og med 2022. Herefter er det årlige beløb maksimalt 800.000 kr.

Investeres gennem investorfradragsfonde kan der opnåes fradrag på op til 125.000 kr. pr. år frem til og med 2022. Herefter er det årlige beløb maksimalt 250.000 kr.

Fradraget beregnes som 59 % af den oprindelige investering og gives som et ligningsmæssigt fradrag på knapt 26 %. Gennemsnitligt bevirker det en fradragsværdi i den personlige skat på ca. 15 % af investeringen.

Det er muligt at opnå fradrag for både direkte investeringer og investeringer gennem investorfradragsfonde i det samme indkomstår.

Efterfølgende aktieavance eller -tab påvirker ikke investorfradraget.

Dog vil der blive tale om genbeskatning, såfremt investor afhænder kapitalandelene inden 3 år, eller hvis det viser sig, at selskabet bliver et pengetanksselskab. Genbeskatning udgør 3 % pr. år fra og med fradragsåret til genbeskatningsåret.

På sikker grund

Investorfradragsreglerne er “tungt stof”. Så tænker du på fradragsberettigede investeringer, er det klogt straks at tage fat i din Krøyer Pedersen-revisor, så du er på forkant med det rigtige beslutningsgrundlag og konsekvensoverblik.Nyheder

01

COVID-19 – Ny mulighed for små og mellemstore virksomheder

Seneste moms- og lønsumsbetaling kan nu udbetales som rentefrit lån med tilbagebetaling 1. april 2021.

» Læs mere

02

COVID-19 – Lønkompensation

Det er nu muligt at ansøge om midlertidig lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere som følge af COVID-19-situationen.

» Læs mere

03

2 nye hjælpepakker på plads for selvstændige erhvervsdrivende

Den 19. marts 2020 vedtog et enigt folketing yderligere 2 hjælpepakker for at hjælpe selvstændige erhvervsdrivende

» Læs mere

04

Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Coronavirussen spreder både smitte og store økonomiske konsekvenser.

» Læs mere

05

COVID-19: Forholdsregler for begrænsning af smittefare

Krøyer Pedersen følger naturligvis myndighedernes henstillinger, men telefon, mail og døren er stadig åben.

» Læs mere