Moms ved levering af ”gratis” varer som led i markedsføring

Mange virksomheder leverer ”gratis” varer til sine kunder eller potentielle kunder som led i markedsføring af virksomhedernes produkter. Det kan eksempelvis være i form af en ekstra vare (køb 9 kopper kaffe og få den 10. gratis) eller ved udlodning af præmier i konkurrencer på eksempelvis sociale medier. Skattestyrelsen har fokus på den momsmæssige behandling af disse forskellige salgsfremmende tiltag. 

Momsfradrag eller udtagningsmoms?

Som udgangspunkt har en virksomhed ikke momsfradrag ved indkøb/fremstilling af varer, som virksomheden efterfølgende skal levere uden nogen form for betaling. Virksomheder, som allerede har taget momsfradrag på indkøbs-/fremstillingstidspunktet, og som efterfølgende anvender det indkøbte til en sådan gratis leverance, skal i stedet betale udtagningsmoms af varens indkøbs-/fremstillingspris. I praksis skal der således betales udtagningsmoms, når en virksomhed som led i markedsføring leverer varer uden konkret betaling. 

Levering af en ekstra vare

For så vidt angår levering af en ekstra vare er det fast praksis, at der er så stor en tilknytning mellem betalingen for eksempelvis 9 kopper og leveringen af den 10. kop kaffe, at den 10. kop ikke kan anses for ”gratis”. Der skal derfor ikke betales udtagningsmoms for værdien af den 10. kop.  

De udløsende køb kan godt bestå af forskellige varer, så længe den ”gratis” vare er identisk med én af de udløsende

varer. Løbende køb af 9 sodavand, kopper kaffe eller slikposer kan således eksempelvis godt udløse en gratis sodavand, kop kaffe eller slikpose. Herudover er det en forudsætning for, at der ikke skal betales udtagningsmoms, at der i forbindelse med udleveringen af den ”gratis” vare forevises dokumentation for de udløsende køb, eksempelvis i form af et udfyldt rabatkort.

Præmier i konkurrencer

Når en virksomhed udlodder præmier som led i konkurrencer på eksempelvis sociale medier, skal der som udgangspunkt betales udtagningsmoms. Dette gælder, uanset om der er tale om virksomhedens egne produkter, eller om produkter, som virksomheden ikke har i sit sortiment. Det har heller ikke nogen betydning, at der i høj grad er tale om markedsføring af virksomhedens produkter med henblik på at generere yderligere momspligtig omsætning. Afgørende er derimod, at der er tale om præmier uden nogen direkte sammenhæng med et køb. 

Der skal imidlertid ikke betales udtagningsmoms af reklameartikler og lignende til en værdi af mindre end 100 kr., eksklusive moms, eller af vareprøver. Det er en grundlæggende forudsætning for ikke at blive omfattet af udtagningsbeskatningen i denne sammenhæng, at reklameartiklerne og vareprøverne bliver udtaget til virksomhedens kunder eller potentielle kunder.  

I relation til vareprøver skal der være tale om produkter,som virksomheden omsætter, og formålet med at udlevere vareprøven er at fremme varens omsætning. Vareprøven skal således udleveres i markedsføringsøjemed, og vareprøverne kan være almindelige eksemplarer af varerne, men vil ofte være en særlig udgave i mindre format. For så vidt angår reklameartikler skal disse for at være undtaget fra udtagningsbeskatning være forsynet med virksomhedens navn eller logo på en iøjnefaldende måde, så de af den grund må antages at have mistet deres værdi som handelsobjekter. 

Herudover skal virksomhederne være opmærksomme på, at hvis præmiens handelsværdi overstiger 750 kr. pr. stk., skal der også betales gevinstafgift på 17,50 %.

Øvrig markedsføring

For så vidt angår øvrige salgsfremmende ordninger bør der generelt udvises stor påpasselighed i relation til moms. En helt ny afgørelse fra Landsskatteretten illustrerer dette. 

En virksomhed, der leverede kursusydelser til virksomheder og privatpersoner, udleverede til nogle af kursusdeltagerne iPads, eksempelvis til de deltagere, der først havde tilmeldt sig de enkelte kurser. Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse om opkrævning af udtagningsmoms vedrørende de udleverede iPads, idet disse ansås for udleveret gratis.  

Virksomheden argumenterede med, at der var tale om en samlet betaling for kursus og IPad, hvilket Landsskatteretten dog afviste. Kunden betalte således den samme pris, uanset om kunden tog imod en iPad eller ej. Desuden havde virksomheden ikke dokumenteret, at der var en direkte sammenhæng mellem de udleverede iPads og kundernes betalinger.  

Beregningsgrundlaget for udtagningsmoms ændres

Indtil nu har grundlaget for afregning af udtagningsmoms altid været indkøbs- eller fremstillingsprisen (kostprisen). Dette beregningsgrundlag ændres til at være markedsværdien, i det omfang varen ikke længere har den samme værdi som ved indkøb/fremstilling.  

Dermed vil grundlaget være væsentligt lavere, når eksempelvis detailhandelsbutikker forærer varer tæt på udløbsdatovæk. Ved levering af ”gratis” varer som led i markedsføring vil grundlaget dog ofte fortsat være indkøbs- eller fremstillingsprisen, idet varens værdi ikke er faldet.  

Det er op til Skatteministeren at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for de nye regler, men det forventes tidligst at blive den 1. juli 2021.falde tilbage på selskabets ledelse i form af et erstatningsansvar.Nyheder

01

SKATTEFRIE GAVEKORT OG COVID-19 TEST

» Læs mere

02

TILBAGEBETALING AF COVID-19-STØTTE

» Læs mere

03

NYT OM ”HÅNDVÆRKERFRADRAG”

» Læs mere

04

FRI BIL OG SKAT

» Læs mere