Momsfri virksomhedsoverdragelse

 – nu også relevant for momsfritagne virksomheder

 

Det har længe været en gældende regel i momslovgivningen, at når en momsregistreret virksomhed sælger aktiver som eksempelvis maskiner, driftsmidler eller fast ejendom som led i en overdragelse af virksomheden eller af en del af denne, er der tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse, når køberen er momsregistreret og fortsætter driften af virksomheden.  

I de seneste år er der kommet en række afgørelser, som har ændret praksis på området således, at reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse også finder anvendelse ved overdragelse af momsfritagne virksomheder. 

Momsfri virksomhedsoverdragelse

For at der foreligger en momsfri virksomhedsoverdragelse, skal der i almindelighed være tale om, at sælgeren ophører med at drive den overdragne del af virksomheden. Når man vurderer, om der er tale om en ”overdragelse af virksomheden eller en del af denne”, lægges der derfor vægt på, at sælger ophører med driften af den overdragne økonomiske enhed samtidig med, at der lægges vægt på købers hensigt med overtagelsen af den økonomiske enhed. Købers hensigt skal således være at drive virksomheden videre. 

I praksis foretages der altid en helhedsvurdering af denærmere omstændigheder i forbindelse med virksomhedens salg af aktiver. Der sondres mellem handler, der har karakter af ordinære køb og salg af aktiver, og handler, der har karakter af en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse. 

Sondringen betyder, at der skal betales moms, når en virksomhed overdrager størstedelen af virksomhedens driftsmidler til en forhandler, eksempelvis bilforhandler, maskinforhandler, kreaturhandler m.fl., og forhandleren efter købet sælger driftsmidlerne til forskellige kunder. Det skyldes, at forhandleren ikke fortsætter driften af virksomheden. 

Når man overdrager en virksomhed, træffer parterne typisk aftale om, at der i overdragelsen medfølger eksempelvis varelager, produktionsrettigheder og andre immaterielle aktiver, der sammen danner et fundament for driften. Derimod behøver en virksomheds debitormasse ikke at skulle overdrages sammen med de øvrige aktiver, fordi debitormassen ikke er nødvendig for virksomhedens fortsatte drift. Det er heller ikke et krav, at virksomhedens bygninger overdrages, fordi virksomheden eller dele af denne kan drives fra den nye ejers egne lokaliteter. 

Salg af momsfritagne udlejningsejendomme

Salg af helt eller delvist frivilligt momsregistrerede udlejningsejendomme, hvor køberen har til hensigt at fortsætte udlejningsaktiviteten, er efter fast praksis blevet anset for en momsfri virksomhedsoverdragelse. Hvis køberen derimod har til hensigt at anvende ejendommen til andre aktiviteter eller eventuelt rive den ned, foreligger der ikke en virksomhedsoverdragelse. 

De seneste år har flere afgørelser fra Skatterådet ændret praksis og åbnet op for anvendelse af reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse ved salg af momsfritagne boligudlejningsejendomme. Momsloven er nu også ændret, så det fremgår, at momsregistrering ikke er en betingelse for at der kan være tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse. 

Praksisændringen fra Skatterådet betyder således allerede nu, at det ikke længere er et krav, at køber er momsregistreret. Dermed kan overdragelse af rene boligudlejningsejendomme nu også anses for en momsfri virksomhedsoverdragelse, hvis sælger har påbegyndt udlejningsaktiviteten, og køber skal fortsætte denne. 

Dette har særlig betydning ved salg nye boligudlejningsejendomme, der ellers som hovedregel ville være momspligtige ved salg. Salg af nyopførte og væsentligt til- og ombyggede boligudlejningsejendomme er som hovedregel momspligtige, når de sælges inden ejendommene er taget i brug ved indflytning/udlejning. Når det første salg sker efter påbegyndt udlejning, men mindre end fem år efter bygningens færdiggørelse, er salget ligeledes momspligtigt. Først når bygningerne er mere end fem år gamle, kan de sælges uden moms, medmindre de slet ikke har været taget i brug ved udlejning.  

Ved anvendelse af reglen om momsfri virksomhedsoverdragelse ved salg nye momsfritagne boligudlejningsejendomme undgås moms på salgssummen. Eventuel fradraget moms skal dog tilbagebetales fuld ud. 

Salg af øvrige momsfritagne virksomheder

Salg af momsfritagne virksomheder har traditionelt ikke giver anledning til nogen momsmæssige udfordringer, idet der ikke har været pligt til afregning af moms i forbindelse med salgene. 

De seneste år er en lang række tandlægeklinikker imidlertid havnet i momsproblemer i forbindelse med salg af tandlægevirksomheden, uanset det faktum, at tandlægevirksomhed er momsfritaget. 

Der har været tale om en kæde, der købte alle aktiverne i en række tandlægeklinikker og oprettede et nyt selskab med en tandlæge som ejer, som fik stillet den enkelte tandlægekliniks aktiver til rådighed og skulle drive klinikken videre. Her har både Skatterådet og senere Landsskatteretten med rette afgjort, at der ikke forelå en virksomhedsoverdragelse, idet køber ikke videreførte tandlægeklinikken, men i stedet stillede aktiverne til rådighed for tandlægen. Dermed skiftede aktiviteten karakter fra tandlægevirksomhed til tilrådighedsstillelse af aktiver. 

Når der ikke er tale om virksomhedsoverdragelse, men almindeligt salg af aktiver, bliver salg af immaterielle aktiver som eksempelvis goodwill ifølge en nyere praksis fra EU-domstolen momspligtigtig, medmindre aktiverne alene har været anvendt til momsfritagne aktiviteter. Hvis tandlægeklinikken forud for overdragelsen har haft momspligtige indtægter på salg af eksempelvis tandbørster, tandtråd eller rådgivning, vil overdragelse af immaterielle aktiver som goodwill blive momspligtig ved et salg af tandlægevirksomheden. Er man under momsregistreringsgrænsen på 50.000 kr. og dermed ikke momsregistreret, undgår man dog afregning af moms ved salg af immaterielle aktiver.  

En sådan moms på immaterielle aktiver kan eksempelvis også ramme finansielle virksomheder med en begrænset momspligtig aktivitet, hvis et salg ikke omfattes af reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse.Nyheder

01

SKATTEFRIE GAVEKORT OG COVID-19 TEST

» Læs mere

02

TILBAGEBETALING AF COVID-19-STØTTE

» Læs mere

03

NYT OM ”HÅNDVÆRKERFRADRAG”

» Læs mere

04

FRI BIL OG SKAT

» Læs mere