Nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte
af erhvervsvirksomheder ophører

Siden 2016 har bo- og gaveafgiftssatsen været mindre end den normale sats på 15 % (2019 = 6 %) ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder til fx. børn. Sådan er det ikke længere fra og med 2020. 

Folketinget har vedtaget, at bo- og gaveafgiften skal være den samme, uanset om gaven eller arven består af kontanter mv. eller en erhvervsvirksomhed. De højere satser gælder for gaver, der ydes fra og med den 1. januar 2020. Hvad angår arv gælder reglerne for personer, der afgår ved døden 1. januar 2020 eller senere. 

Ved generationsskifte af aktive erhvervsvirksomheder er der indført en særregel fra og med den 1. januar 2020, når der sker overdragelse af en virksomhed til søskende og disses børn og børnebørn, og gavegiver eller afdøde ikke har børn, børnebørn mv. Gaver til søskende og disses børn og børnebørn er normalt skattepligtige. Boafgift af arv til denne personkreds udgør normalt 36,25 %. 

Ved gaveoverdragelse af en aktiv erhvervsvirksomhed til søskende mv., når gavegiver ikke har børn, er gaven ikke skattepligtig, men i stedet skal der betales en gaveafgift på 15 %. Sker overdragelsen i forbindelse med arv, udgør afgiftssatsen 15 % i stedet for den normale sats på 36,25 %. 

Mulig henstand

Der er indført nye regler om afdragsvis betaling af bo- og gaveafgift, når der sker overdragelse af erhvervsvirksomheder. 

En arving, legatar eller gavemodtager, der som arv eller gave modtager:

  •  aktier, der ikke er omfattet af pengetankreglen
  • en erhvervsvirksomhed eller en andel heraf, hvori der kan ske succession (ingen beskatning af overdrageren og modtageren indtræder i overdragerens skattemæssige position)

kan vælge at afdrage bo- eller gaveafgiften over maksimalt 30 år med lige store årlige afdrag. Gælden skal forrentes med en rente, der fastsættes årligt som et simpelt gennemsnit af den af Nationalbanken opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli-september. Denne rente udgjorde 2,7 % i 2019. Restgælden forfalder til betaling dels ved arvingens eller gavemodtagerens salg af virksomheden dels ved arvingens eller gavemodtagerens dødsfald. 

Valg af afdragsordning for betaling af boafgifter skal meddeles skifteretten samtidig med indsendelse af boopgørelsen. For så vidt angår gaveafgift, skal meddelelse om en afdragsordning indgives sammen med gaveanmeldelsen.Nyheder

01

COVID-19 – Ny mulighed for små og mellemstore virksomheder

Seneste moms- og lønsumsbetaling kan nu udbetales som rentefrit lån med tilbagebetaling 1. april 2021.

» Læs mere

02

COVID-19 – Lønkompensation

Det er nu muligt at ansøge om midlertidig lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere som følge af COVID-19-situationen.

» Læs mere

03

2 nye hjælpepakker på plads for selvstændige erhvervsdrivende

Den 19. marts 2020 vedtog et enigt folketing yderligere 2 hjælpepakker for at hjælpe selvstændige erhvervsdrivende

» Læs mere

04

Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Coronavirussen spreder både smitte og store økonomiske konsekvenser.

» Læs mere

05

COVID-19: Forholdsregler for begrænsning af smittefare

Krøyer Pedersen følger naturligvis myndighedernes henstillinger, men telefon, mail og døren er stadig åben.

» Læs mere