Overdragelse af virksomhedsordningen til ægtefællen

- kan være en overvejelse værd

Det er muligt at overdrage virksomhed fra den ene ægtefælle til anden ægtefælle, og i nogle scenarier kan det også være fordelagtigt at overdrage virksomhedsordningen til ægtefællen. Dette ud fra et synspunkt om, at det opsparede overskud hurtigere kan nedbringes uden betaling af topskat. 

Overdragelse af virksomhed og opsparet overskud

I disse år gennemføres der generationsskifte af mange erhvervsvirksomheder. Der overdrages familievirksomheder til næste generation eller til tredjemand. Mange af disse virksomheder, hvad enten der er tale om den lokale el-installatørforretning eller den store landbrugsvirksomhed, har ofte været drevet i personligt regi og med samtidig anvendelse af virksomhedsordningen.  

For at undgå at det opsparede overskud kommer til beskatning på én gang, videreføres en stor del af disse virksomhedsordninger, efter at den egentlige erhvervsvirksomhed er afstået. Dette i form af, at der investeres i en eller flere nye passive virksomheder, hvorved virksomhedsordningen kan opretholdes, og endelig beskatning af det opsparede overskud udskydes.

Ofte er der relativt store opsparede overskud i virksomhedsordningen. Det vil, hvis man har en målsætning om at hæve dette overskud uden betaling af topskat, derfor tage mange år før overskuddet er hævet.

Skattelovgivningen er imidlertid åben for, at virksomheden uden beskatning overdrages til ægtefællen. En ægtefælle defineres i denne sammenhæng som en person, man er gift og samlevende med på det tidspunkt, hvor der sker overdragelse.

Ægtefællebeskatning – hvem driver virksomheden?

Udgangspunktet for beskatning mellem gifte og samlevende ægtefæller er, at hver ægtefælle beskattes af sin egen indkomst. Der gælder imidlertid den undtagelse, at det er den ægtefælle, der driver virksomheden, som skal beskattes af virksomhedens resultat, uanset om det er ægtefællen, som ejer virksomheden. Dette gælder også passive virksomheder, eksempelvis udlejningsejendomme. 

Faktum kan være, at det er hustruen, der ejer en udlejningsejendom, mens det er manden, som driver virksomheden. I så fald skal resultatet af udlejningsvirksomheden beskattes hos manden.

Virksomhedens resultat skal altid beskattes hos den ægtefælle, som driver virksomheden. Hvis ægtefællerne driver virksomheden i fællesskab, skal resultatet beskattes hos den af ægtefællerne, som i overvejende grad driver virksomheden. Herudover er der en særlig bestemmelse om, at hvis ægtefællerne driver virksomhed i fællesskab, så kan virksomhedens resultat fordeles mellem ægtefællerne. 

Når det alene er driften af virksomheden, der vandrer mellem ægtefæller, sker der ingen avancebeskatning og heller ingen beskatning af opsparet overskud i virksomhedsordningen, da ægtefællen overtager hele virksomhedsordningen. 

Overdragelse af virksomhed mellem ægtefæller

Ved overdragelse af en virksomhed – overdragelse af ejerskabet – fra den ene ægtefælle til den anden sker der ikke avancebeskatning af virksomhedens aktiver og passiver, hvilket vil sige, at overdragelsen sker med såkaldt succession. Der er tale om tvungen succession, hvorfor den overdragende ægtefælle ikke kan vælge at lade sig beskatte af en fortjeneste ved overdragelsen.  

Ved en sådan overdragelse er der mulighed for hel ellerdelvis overdragelse af virksomhedsordningen afhængigt af, om der sker fuldstændig overdragelse, eller om der overdrages én af flere virksomheder. 

Det er altid en forudsætning for overdragelse af virksomhedsordningen, at overdragelsen finder sted dagen efter indkomstårets udløb. I almindelighed vil det betyde, at aktiverne og virksomhedsordningen skal overdrages den 1. januar. Hvis der sker overdragelse af én af flere virksomheder, er det et krav, at indskudskontoen er nul eller positiv. 

Selv om der sker overdragelse af ejerskabet, skal virksomhedens resultat beskattes hos den ægtefælle, der driver virksomheden. Hvis det eksempelvis er manden, der har ejet og drevet virksomheden, og det fremover er hustruen, der skal eje virksomheden, er det således ikke tilstrækkeligt at overdrage ejerskabet, hvis man ønsker at hustruen fremover skal beskattes af virksomhedens overskud. 

I 2020 har Skatterådet flere gange afgivet bindende svar i sager om overdragelse af virksomhed mellem ægtefæller, hvilket tyder på en vis interesse for sådanne overdragelser.

 En af sagerne omhandler en person, der ønskede at overdrage såvel ejerskab som driften af 3 ud af 4 udlejningsejendomme samt opsparet overskud omfattet af virksomhedsordningen til sin samlevende ægtefælle. Udover de 4 ejendomme var der værdipapirer og likvider, der beløbsmæssigt stort set svarede til værdien af samtlige ejendomme. Værdipapirer og likvider ønskede personen at bevare sammen med den ene ejendom. Skatterådet kunne imødekomme ønsket om, at overdragelsen kun omfattede de 3 ejendomme, herunder overtagelse af en forholdsmæssig andel af det opsparede overskud. Likvider og værdipapirer stammede hovedsageligt fra driften af en tandlægevirksomhed.  

Et andet offentliggjort bindende svar omhandler en person, hvor virksomhedsordningen bestod af en enkelt udlejningsejendom med tilhørende driftskonto og værdipapirer. Personen ønskede at overdrage såvel ejerskabet som driften af udlejningsejendommen med tilhørende driftskonto til ægtefællen og med fuld indtræden i virksomhedsordningen/det opsparede overskud. Skatterådet svarede, at en fuld indtræden i virksomhedsordningen/det opsparede overskud forudsatte, at værdipapirerne ligeledes medfulgte i overdragelsen. I modsat fald skulle værdipapirerne anses for hævet ultimo året før overdragelsesåret. Det er væsentligt at bemærke her, at ægtefællen, som overdrog virksomheden og virksomhedsordningen til den anden ægtefælle, samtidig ophørte med at drive virksomhed.  

Pension og opsparet overskud i virksomhedsordningen

Er man pensionist – eller nærmer man sig pensionsalderen – kan det være en overvejelse værd, om virksomheden fortsat skal drives i personligt regi og under virksomhedsordningen.

Er man pensionist, og hæver man af det opsparede overskud i virksomhedsordningen, skal man være opmærksom på, at hævet opsparet overskud indgår i årsopgørelsen og i skatteberegningen som personlig indkomst med AM-bidrag, selv om det opsparede overskud kan henføres til en passiv virksomhed, hvor arbejdstidskravet ikke er opfyldt. I pensionslovgivningen sondres der mellem arbejdsindkomst og formueindkomst. Ved formueindkomst sker der ikke modregning af hævet opsparet overskud, hvis man kan dokumentere, at det opsparede overskud kan henføres til opsparing i virksomhedsordningen ved passiv virksomhed (formueindkomst). I disse scenarier skal man selv henvende sig til Udbetaling Danmark med henblik på en manuel omregning af pensionen, da hævet opsparet overskud vil indgå i Udbetaling Danmarks IT-systemer somarbejdsindkomst.

Planlægning, planlægning og planlægning

Det kræver planlægning, nøje overvejelser og tillige konkrete beregninger for at optimere skattebetalingerne for ”det grå guld”. Og her skal det bemærkes, at den plan, som er optimal for naboen, måske ikke er optimal for en selv. 

Det er derfor vigtigt at få gennemgået alle tænkelige scenarier med sin skatterådgiver samt få drøftet og gennemtænkt fordele og ulemper ved de enkelte scenarier.  

Falder valget på et scenarie, hvor der skal ske ægtefælleoverdragelse af enten driften eller ejerskabet til virksomheden, eller begge dele, er det vigtigt at sikre sig ved skriftlige aftaler, at ægtefællen er indforstået med konsekvenserne af en overdragelse, og at der gennemføres de nødvendige civilretlige tilpasninger.Nyheder

01

SKATTEFRIE GAVEKORT OG COVID-19 TEST

» Læs mere

02

TILBAGEBETALING AF COVID-19-STØTTE

» Læs mere

03

NYT OM ”HÅNDVÆRKERFRADRAG”

» Læs mere

04

FRI BIL OG SKAT

» Læs mere