Skærpet indsats mod ulovlige aktionærlån

Den 4. november 2019 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen en vejledning, der pålægger danske revisorer at underrette Bagmandspolitiet (SØIK) i tilfælde, hvor der kan være mistanke om hvidvask. Herunder også om lån til selskabers kapitalejere eller ledelsesmedlemmer, som er ydet i strid med selskabslovens bestemmelser. Vel at mærke uden at måtte underrette deres kunder.

– Ifølge Erhvervsstyrelsen skal vi ikke skele til lånenes opståen eller en eventuel efterfølgende opretning af de skattemæssige forhold. Det vil naturligvis give os og vores kunder en række udfordringer, når vi ikke som tidligere kan løse disse problemstillinger ved at bringe orden i de skattemæssige forhold, opføre låneforholdet særskilt i regnskabet og retmæssigt oplyse om det i vores revisionspåtegning, siger statsautoriseret revisor Søren Knudsen.

Den nye vejledning betyder, at revisorer skal indberette ALLE tilfælde – hvor der konstateres ulovlige lån hos deres kunder – til SØIKs hvidvasksekretariat. Uanset om kunden har til- eller fravalgt revision og udvidet gennemgang. Og uanset lånenes størrelse og hvorvidt de efterfølgende er indfriet eller ændret til løn eller udlodning. Dermed omfatter vejledningen også lån, der er optaget inden 4. november 2019.

 – Som det fremgår af vejledningen, skal vi indberette ALT. Det er dog vores opfattelse, at de ulovlige lån fra selskaber til ejere og ledere, som både er optaget, afklaret skattemæssigt og indfriet inden den 4. november 2019 ikke skal indberettes, fremhæver statsautoriseret revisor Søren Knudsen.

Selskabslovens bestemmelser omkring selskabers lån til og sikkerhedsstillelse for sine ejere, sin ledelse og nærtstående hertil er ret entydige. Der er kun tale om ganske få undtagelser som fx. lån til moderselskaber samt mellemværender i naturlig samhandel. Ellers er der tale om ulovlige lån.

Alligevel siger en analyse fra FSR Danske Revisorer, at der eksisterer ulovlige lån i omkring 10.000 danske selskaber (2016). 3.258 selskaber med revision/udvidet gennemgang havde anmærkninger om ulovlige lån i sine regnskaber. Endvidere anslåes det, at op mod 7.000 selskaber uden revison eller udvidet gennemgang har trodset regelsættet på området.

– Det kan undre, at så forholdvis mange selskaber tilsidesætter lovens bestemmelser på dette område. Ikke bare fordi det er ulovligt. Også fordi det potentielt kan have væsentlige skattemæssige og dermed økonomiske konsekvenser for de involverede personer. Og nu bliver der strammet yderligere op, hvor vi skal indberette ulovlighederne til myndighederne, uden at kunne oplyse kunderne om det, siger statsautoriseret revisor Søren Knudsen og fortsætter: På trods af lånenes ulovlighed er det nødvendigvis ikke den logiske måde at hvidvaske på. Det er min opfattelse, at realiteten er overbelastning af Hvidvasksekretariatet og ærgrelser over spild af tid.Nyheder

01

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Grænsen for kontantbetalinger er fra 1. juli 2021 nedsat

» Læs mere

02

Briternes exit – Og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Storbritannien er nu definitivt trådt ud af told- og momssamarbejdet i EU. Det har medført en del udfordringer. Særligt ved onlinesalg

» Læs mere

03

BESKATNING AF EJENDOMME OG ERSTATNING TIL MINKBRANCHEN

Fokus på skatteregler ved salg af fast ejendom i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og regeringens lukning af minkproduktionen.

» Læs mere

04

APPORTINDSKUD AF FAST EJENDOM – I krydsfeltet mellem selskabs- og skatteret

Fast ejendom udgør et aktiv, der kan apportindskydes i kapitalselskaber ved stiftelser eller kapitalforhøjelser, men...

» Læs mere

05

Sommerhusmarkedet – Under og efter pandemien

Eksperterne forventede, at pandemien ville presse priserne på sommerhusmarkedet. Vi ved nu, at det er gået noget anderledes!

» Læs mere