Dansk beskatning af udbytte til udenlandske selskabsaktionærer

Udbytte fra danske selskaber til udenlandske selskabsaktionærer – Skal der betales skat i Danmark? Dette spørgsmål skulle umiddelbart ikke være så svært at svare på. Men det er ikke altid så lige til, viser blandt andet mange anmodninger om bindende svar til Skatterådet, hvor det udloddende danske selskab ønsker svar på, om der skal betales dansk skat af et udbytte. 

Skattepligt af udbytte fra Danmark

Hvorvidt der skal betales dansk skat af udbytte fra danske selskaber til udenlandske selskabsaktionærer og i givet fald hvor meget, afhænger af følgende forhold: 

 • I hvilket land er selskabsaktionæren hjemmehørende, herunder hvilke internationale aftaler Danmark har indgået med dette land
 • Ejerandelen i det udloddende danske selskab. 

Der sondres mellem tre kategorier af aktier:

 • Porteføljeaktier
  Ved porteføljeaktier forstås som udgangspunkt aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindre end 10 % af den samlede selskabskapital. Begrebet omfatter dog undtagelsesvist alle aktier, uanset ejerandel, hvis disse ikke i øvrigt anses for værende datter- eller koncernselskabsaktier.

 

 • Datterselskabsaktier
  Ved datterselskabsaktier forstås som udgangspunkt aktier, som ejes af et selskab der ejer mindst 10 % af den samlede selskabskapital.

 • Koncernselskabsaktier
  Ved koncernselskabsaktier forstås som udgangspunkt aktier, som ejes af et selskab, der har bestemmende indflydelse. Uden særlige ejeraftaler vil dette alene være tilfældet, hvor der ejes mere end 50 % af den samlede selskabskapital. 

Ved udbetaling af et skattepligtigt udbytte er hovedreglen, at der skal indeholdes en kildeskat på 27 %. Den faktiske beskatning er dog normalt maksimalt 22 %. Men den endelige danske udbytteskat kan dog også være på 15 % eller mindre. I særlige tilfælde skal der indeholdes en udbytteskat på 44 %, som også er den endelige skat, jf. herom i det følgende. 

 

Aktionæren er hjemmehørende i et EU- eller et DBO-land

Hvor meget skal der betales i dansk udbytteskat, når selskabsaktionæren er hjemmehørende i et EU-land eller et land, som har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark?

Svaret afhænger af, om aktionæren ejer:

 • Mindre end 10 % af kapitalen
 • Datter-/koncernselskabsaktier. 

Ejerandel under 10 %

Ved udbetaling af udbytte fra et dansk selskab til et udenlandsk selskab, der ejer mindre end 10 % af kapitalen i det danske selskab, skal der indeholdes 27 % i kildeskat. Den endelige skat vil dog for en aktionær hjemmehørende i et land, som Danmark har indgået en aftale om udveksling af oplysninger, ikke overstige 15 %. En sådan aftale er indgået med stort set alle lande, herunder alle EU-medlemslande og lande, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. 

Selskab A, der skattemæssigt er hjemmehørende i Spanien, ejer 6 % af aktierne i et dansk selskab. Idet Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Spanien, men alene en aftale om udveksling af oplysninger, vil skatten udgøre 15 % af udbyttet.

Det danske selskab skal dog indeholde 27 % i forbindelse med udbetalingen, hvorfor A kan søge refusion af udbytteskat i Danmark svarende til differencen. 

En dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og selskabsaktionærens hjemland kan begrænse den danske beskatning af udbytte. De fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster tillader, at Danmark beskatter udbytte med 15 %. Afvigelser hertil er eksempelvis den danske overenskomst med henholdsvis Singapore og Thailand, der kun tillader en dansk beskatning på 10 %. Uanset hvilken skatteprocent der gælder efter interne danske regler, må den endelige danske skat af udbytte ikke overstige det, der er aftalt i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Datter- og koncernselskabsaktier

Udbytte til udenlandske selskaber, der ejer mindst 10 % af kapitalen i et dansk selskab, vil som altovervejende hovedregel ikke være skattepligtigt til Danmark. 

Når et udbytte af datter-/koncernselskabsaktier er skattefrit, skal der ikke indeholdes udbytteskat. 

 

Aktionæren er hverken hjemmehørende i et EU- eller et DBO-land

Beskatning af et udbytte til en aktionær, der hverken er hjemmehørende i et EU-land eller et land, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, afhænger af, om aktionæren ejer:

 • Mindre end 10 % af kapitalen
 • Datter-/koncernselskabsaktier. 

 

Ejerandel under 10 %

Udbytte til selskaber hjemmehørende i et land, som har en aftale om udveksling af oplysninger med Danmark, kan beskattes med 15 %. 

Som tidligere anført har Danmark indgået en aftale om udveksling af oplysninger med stort set alle lande. Hovedreglen er derfor, at skatten af udbytte til selskaber, der ejer mindre end 10 % af kapitalen i et dansk selskab, udgør 15 %. 

Selskab B, der er skattemæssigt hjemmehørende i Cayman Islands, ejer 8 % af aktierne i et dansk selskab. Idet Danmark har indgået en aftale om udveksling af oplysninger med Cayman Island, vil den endelige skat være 15 % af udbyttet. 

Det danske selskab skal dog indeholde 27 % i forbindelse med udbetalingen, hvorfor B kan søge refusion af udbytteskat i Danmark svarende til differencen. 

Hvis det land, hvori aktionæren er hjemmehørende, ikke har indgået en aftale om udveksling af oplysninger med Danmark, vil skatten være 22 %. Uanset procentsatsen for den endelige skat, skal det danske selskab indeholde 27 % i udbytteskat. 

Datter- og koncernselskabsaktier

Udbytte af datter- og koncernselskabsaktier er skattepligtigt. Der skal normalt indeholdes 27 % i udbytteskat, men den endelig skat udgør 22 %. 

Selskab C, der er skattemæssigt hjemmehørende i British Virgin Islands, ejer 11 % af aktierne i et dansk selskab. Da der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst British Virgin Islands, og det i øvrigt ikke er et EU-land, vil den endelige skat være 22 % af udbyttet. Det danske selskab skal indeholde 27 % i forbindelse med udbetalingen, hvorfor C kan søge refusion af udbytteskat i Danmark svarende til differencen. 

 

Aktionæren er hjemmehørende i et skattelyland

Der findes særlige regler for beskatning af udbytte til selskabsaktionærer, der er hjemmehørende i et skattelyland, når der er tale om datter- og koncernselskabsaktier.  

Listen over skattelylande omfatter i skrivende stund følgende lande: 

 • Amerikansk Samoa
 • De Amerikanske Jomfruøer
 • Fiji
 • Guam
 • Palau
 • Panama
 • Samoa
 • Trinidad og Tobago
 • Vanuatu. 

For selskaber hjemmehørende i et af ovenstående lande gælder særlige regler for beskatning af udbytte af datterselskabs- og koncernselskabsaktier. Hvis der er tale om porteføljeaktier gælder de almindelige regler, som er omtalt ovenfor, hvor der skal sondres mellem om aktionæren er hjemmehørende i et EU-/DBO-land. 

Selskab D, der er skattemæssigt hjemmehørende i Panama, ejer 4 % af aktierne i et dansk selskab. Panama har indgået en aftale om udveksling af oplysninger med Danmark. 

Den endelige skat vil derfor være 15 % af udbyttet, og det har således ingen betydning, at Panama er et skattelyland. Det danske selskab skal indeholde 27 % i forbindelse med udbetalingen, hvorfor D kan søge refusion af udbytteskat i Danmark svarende til differencen. 

Datterselskabs- koncernselskabsaktier

Er selskabsaktionæren hjemmehørende i et skattelyland, og udgør ejerandelen mindst 10 %, skal der i stedet for 27 % ske indeholdelse af 44 %. Den endelige skat vil i disse tilfælde også være 44 %, uanset om aktionærens hjemland har indgået en aftale om udveksling af oplysninger med Danmark. 

Selskab D, der er skattemæssigt hjemmehørende i Panama, ejer 49 % af aktierne i et dansk selskab. Da D er hjemmehørende i et skattelyland, vil den endelige skat være 44 % af udbyttet. Det danske selskab skal indeholde 44 % i forbindelse med udbetalingen, og D kan ikke søge refusion af udbytteskat i Danmark. 

 

Videreudlodning af udbytte

Hovedreglen er skattefrihed, når der er tale om udbytte til et udenlandsk selskab, der ejer mindst 10 % af aktierne i et dansk selskab, hvis selskabet er hjemmehørende i et EU-land eller et land , som har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. 

Der findes dog en særlig regel, der skal forhindre, at et dansk selskab alene fungerer som et gennemstrømningsselskab for at omgå udbyttebeskatningen i det land, hvor det udbytteudloddende selskab er hjemmehørende. I dette tilfælde har Danmark valgt at indsætte en værnsregel til værn mod en omgåelse af andre landes kildeskat af udbytte. Reglen finder kun anvendelse, hvis det danske selskab ikke er retmæssig ejer af udbyttet. Dette vil være tilfældet, hvis det danske selskab er et såkaldt gennemstrømningsselskab. 

Selskab E, der skattemæssigt er hjemmehørende i USA, ejer 49 % af aktierne i et dansk selskab. Da udbytteskatten nedsættes i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, og selskabet ejer mindst 10 % af det danske selskab, er udbyttet skattefrit. Der skal derfor ikke ske indeholdelse af udbytteskat ved udbetalingen. 

Hvis det danske selskab forud for udlodningen til et udenlandsk selskab har modtaget skattefrit udbytte fra et udenlandsk selskab, hvor det danske selskab ejer med mindst 10 % af kapitalen, og det danske selskab ikke anses for retmæssig ejer af udbyttet, finder reglerne om videreudlodning anvendelse. I disse tilfælde kan Danmark beskatte videreudlodningen fra det danske til det udenlandske selskab. 

Selskab E, der skattemæssigt er hjemmehørende i USA, ejer 49 % af aktierne i et dansk selskab. Det danske selskab ejer 34 % af F, der er skattemæssigt hjemmehørende i Italien. Når udbytte til E er en videreudlodning af skattefrit udbytte fra F til det danske selskab, beskattes udbyttet med 5 %, da dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem USA og Danmark tillader dette. Der skal ske indeholdelse af udbytteskat med 27 %, hvorfor E kan søge refusion af udbytteskat i Danmark svarende til differencen. 

 

Beneficial ownership

Som vi har omtalt ovenfor, afhænger den endelige beskat- ning af udbytte af ejerandelen i det danske selskab, og hvor det udbyttemodtagende selskab er hjemmehørende. 

Selv om det udbyttemodtagende selskab er hjemmehørende i et land, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med eller endda i et EU-land, vil der alligevel skulle indeholdes kildeskat af udbyttet i Danmark, hvis de danske skattemyndigheder vurderer, at det udbyttemodtagende selskab ikke er retmæssig ejer af udbyttet. I disse tilfælde vil de danske skattemyndigheder hævde, at det udbyttemodtagende selskab er et gennemstrømningsselskab. 

Dansk beskatning af udbyttet kan dog undgås, hvis det godtgøres, at udbyttet ikke videreudloddes til et selskab, der er hjemmehørende i et land, som ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. 

Selskab G, der er hjemmehørende i Danmark, udlodder udbytte til moderselskabet i Luxembourg, L. L har ikke andre aktiviteter end at eje aktier i datterselskaber. L ejes ultimativt af et selskab i Jersey. De danske skattemyndigheder vurderer, at selskabet i Jersey er retmæssig ejer af udbyttet. I det omfang udbyttet videreudloddes til selskabet på Jersey, skal der indeholdes kildeskat til Danmark. Den endelige skat af denne del af udbyttet vil være 22 %, idet Jersey ikke er med på EUs liste over skattelylande. 

Tilbagesøgning af kildeskatter

Hvis den indeholdte udbytteskat overstiger den endelige skat, vil differencen kunne tilbagesøges. På grund af den meget omtalte skandale med uretmæssig refusion af udbytteskat, er sagsbehandlingen meget lang for tiden. 

Og måske sker der igen uberettiget refusion af udbytteskat, da det tager for lang tid at undersøge, om betingelserne for udbetaling er opfyldt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev