Momsfradrag i holdingselskaber

Et holdingselskab har ret til momsfradrag, hvis holdingselskabet driver såkaldt ”økonomisk virksomhed” med levering af tjenesteydelser til sine datterselskaber mod betaling. Praksis på området har løbende ændret sig, men har dog siden 2015 været forholdsvis uændret. En ny afgørelse på området illustrerer dog, at der skal være en vis ”substans” i det, som leveres fra holdingselskabet til datterselskaberne.

Fradragsret for moms af generelle omkostninger

Når et holdingselskab driver ”økonomisk virksomhed” med levering af tjenesteydelser til sine datterselskaber, har holdingselskabet hel eller delvis fradragsret for moms af generelle omkostninger til eksempelvis administration, husleje, revision mv. Fradragsretten begrænses, hvis holdingselskabet ejer datterselskaber, hvortil holdingselskabet ikke leverer tjenesteydelser.

Fradragsretten for moms af generelle omkostninger skal opgøres på følgende måde:

  • Når holdingselskabet udelukkende leverer momspligtige tjenesteydelser, er der fuld fradragsret.
  • Når holdingselskabet både leverer momspligtige og momsfritagne tjenesteydelser, men ikke ejer datterselskaber, hvortil der slet ikke leveres tjenesteydelser, er der delvis fradragsret på baggrund af omsætningsfordelingen.
  • Når holdingselskabet leverer momspligtige tjenesteydelser og ejer datterselskaber, hvortil der slet ikke leveres tjenesteydelser, er der delvis fradragsret for moms på baggrund af et skøn.
  • Når holdingselskabet både leverer momspligtige og momsfritagne tjenesteydelser og ejer datterselskaber, hvortil der slet ikke leveres tjenesteydelser, er der delvis fradragsret på baggrund af henholdsvis et skøn og omsætningsfordelingen.

Økonomisk virksomhed

Det er en forudsætning for både hel og delvis momsfradragsret, at holdingselskabet driver ”økonomisk virksomhed” med levering af tjenesteydelser til sine datterselskaber. En simpel gennemfakturering af ydelser til datterselskaberne er ikke tilstrækkeligt, illustrerer en ny afgørelse fra Skatterådet.

Sagen omhandlede et tomt mellemholdingselskab, som påtænkte at indkøbe managementydelser hos sit moderselskab og efterfølgende viderefakturere disse til sine datterselskaber.

Skatterådet fandt ikke, at denne gennemfakturering af ydelser kunne anses for økonomisk virksomhed, da gennemfaktureringen alene måtte anses for etableret for at opnå en momsfordel i form af momsfradrag hos mellemholdingselskabet og dermed var udtryk for misbrug af EU-retten.

Der skal således være ”substans” i det, som leveres fra holdingselskabet til datterselskaberne. Der bør indgås aftaler om de ydelser, der konkret skal leveres til datterselskaberne. Samtidig skal der ske fakturering med moms og betaling for ydelserne. Den momspligtige økonomiske aktivitet skal være reel og dokumenterbar.

I relation til fradragsret for moms af rådgiveromkostninger ved køb og salg af datterselskaber gør nogle særlige forhold sig gældende.

Rådgiveromkostninger ved køb og salg af datterselskaber

Et ofte stillet spørgsmål er, om et holdingselskab har fradragsret for moms af rådgiveromkostninger ved køb eller salg af aktier i datterselskaber.

Køb af datterselskaber

Et holdingselskab har fradragsret for moms af rådgiveromkostninger ved køb af datterselskaber (køb af aktier, andele mv.), når holdingselskabet efterfølgende skal levere momspligtige tjenesteydelser til datterselskaberne.

Der er ikke krav til arten af de momspligtige tjenesteydelser, der efterfølgende skal leveres fra holdingselskabet til datterselskaberne. Det kan være ledelsesassistance, regnskabsassistance, udlejning af driftsmidler eller udlejning af fast ejendom omfattet af en frivillig momsregistrering. Transaktionen skal dog være forretningsmæssigt begrundet, for at holdingselskabet er berettiget til momsfradrag.

Fradragsretten for moms af rådgiveromkostninger ved køb af datterselskaber skal opgøres på følgende måde:

  • Fuld fradragsret, når holdingselskabet udelukkende vil levere momspligtige tjenesteydelser til de datterselskaber, som omkostningen vedrører.
  • Delvis fradragsret på baggrund af omsætningsfordelingen, når holdingselskabet både vil levere momspligtige og momsfrie tjenesteydelser til de datterselskaber, som omkostningen vedrører.
  • Delvis fradragsret på baggrund af et skøn, når omkostningen både vedrører datterselskaber, som holdingselskabet vil levere momspligtige tjenesteydelser til, og datterselskaber, som holdingselskabet ikke vil levere tjenesteydelser til.
  • Delvis fradragsret på baggrund af henholdsvis et skøn og omsætningsfordelingen, når omkostningen vedrører datterselskaber, hvortil holdingselskabet vil levere både momspligtige tjenesteydelser og momsfrie tjenesteydelser, samt datterselskaber, som holdingselskabet ikke vil levere momspligtige ydelser til.
  • Det er væsentligt at bemærke, at holdingselskabet har pligt til at udstede fakturaer med moms til datterselskaberne, når holdingselskabet leverer momspligtige tjenesteydelser til datterselskaberne.

Salg af datterselskaber

Salg af datterselskaber (salg af aktier, andele mv.) er fritaget for moms. Dermed er der som udgangspunkt ikke fradragsret for moms af rådgiveromkostninger i forbindelse med salg af datterselskaber.

Der er dog delvis fradragsret (på baggrund af et skøn) for moms af rådgiveromkostninger i forbindelse med salg af datterselskaber, hvis der er tale om en såkaldt fællesomkostning. Dette er tilfældet, hvis holdingselskabet har leveret momsbelagte tjenesteydelser til datterselskabet inden salget. Desuden skal rådgiveromkostningerne være indregnet i prisen på de momsbelagte tjenesteydelser og ikke i prisen på de solgte selskabsandele.

I praksis har det vist sig umuligt for holdingselskaber at dokumentere, at rådgiveromkostningerne har været indregnet i prisen på de momsbelagte tjenesteydelser og ikke i prisen på de solgte selskabsandele. Dermed er det kun i teorien, at muligheden for momsfradrag ved salg af datterselskaber eksisterer. I praksis er der ikke fradrag for moms af rådgiveromkostninger i forbindelse med salg af datterselskaber.

Men eftersom den nævnte praksis omhandler rådgiveromkostninger knyttet til salg af selskabsandele, fører de imidlertid ikke til nægtelse af fradragsret af eksempelvis omkostninger afholdt til optimering af koncernomsætningen, og som ender med et frasalg af aktier, andele mv.

Dokumentation for momspligtige aktiviteter

Det er væsentligt, at et holdingselskab altid er opmærksom på mulighederne for momsfradrag, således at selskabet opnår de bedste muligheder for at optimere fradragsretten.

Desuden er det meget væsentligt, at holdingselskabet kan dokumentere eventuelle momspligtige aktiviteter. I den forbindelse er det i første omgang vigtigt, at der er udstedt fakturaer med moms ved levering af momspligtige tjenesteydelser til datterselskaberne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev